Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) TEP: TousEnsemblePublishing, besloten vennootschap, Matenstraat 214, 2845 Niel, RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen, 0654.786.721;
b) Klant: de partij die bij TEP een Bestelling plaatst;
c) Bestelling(en) c.q. Overeenkomst(en): alle door TEP aan de Klant te leveren diensten zaken.
2. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TEP.


2. Toepasselijkheid
1. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere versies. Behoudens tegenbewijs, volgt uit de bevestiging van de Bestelling of bij gebreke aan protest de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen TEP en de Klant, hoe ook genaamd, waarbij TEP zich verbindt/zal verbinden om de Bestelling voor Klant uit te voeren.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de Klant wordt door TEP uitdrukkelijk niet aanvaard.


3. Totstandkoming en duurtijd van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling (mondeling, schriftelijk, elektronisch of stilzwijgend) bevestigt dan wel op het moment dat de uitvoering van de Bestelling een aanvang neemt.
2. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk, mondeling dan wel elektronisch gedaan.


4. Uitvoering van de Bestelling
1. TEP zal zich inspannen de Bestelling met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Ten aanzien van de beoogde Opdracht is sprake van een inspanningsverbintenis.
2. Indien de Klant derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal deze daartoe slechts kunnen overgaan na daarover met TEP overeenstemming te hebben bereikt.


5. In geval van levering van zaken: levering en zichtbare gebreken
1. Leveringstermijnen zijn enkel benaderend en worden louter ten indicatieve titel vermeld. Eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. TEP aanvaardt geen annulering of wijziging ervan, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.
2. De Klant dient bij de levering een leveringsbon af te tekenen voor ontvangst waarop de gebeurlijke zichtbare gebreken dienen te worden vermeld. Klachten over zichtbare gebreken die niet op de leveringsbon werden vermeld zullen niet aanvaard worden.
3. Voor goederen die zodanig verpakt zijn dat zichtbare gebreken niet onmiddellijk kunnen worden bemerkt, dient de Klant de geleverde goederen zo spoedig mogelijk na het in ontvangst nemen te controleren en eventuele zichtbare gebreken, op straffe van verval, uiterlijk binnen de twee (2) werkdagen na deze datum per aangetekend schrijven aan TEP te melden. Het in gebruik nemen van de goederen en/of het doorverkopen ervan impliceert de goedkeuring en aanvaarding ervan.
4. Na het verstrijken van deze periode, worden de geleverde goederen verondersteld goed te zijn bevonden door de Klant en bijgevolg zal geen enkele klacht meer in aanmerking genomen worden.


6. In geval van levering van zaken: Verborgen gebreken
Klachten betreffende verborgen gebreken, dienen, om geldig te zijn, schriftelijk en aangetekend binnen de drie maanden na levering te worden gedaan en in geen geval later dan acht dagen na vaststelling van het verborgen gebrek.
Na het verstrijken van deze periode(s), worden de geleverde goederen verondersteld goed te zijn bevonden door de Klant en bijgevolg zal geen enkele klacht meer in aanmerking genomen worden.


7. Prijs
De prijzen van onze producten staan vermeld in euro, alle belastingen inbegrepen (BTW+ alle andere eventuele belastingen), maar zonder de verwerkings-en verzendingskosten.


8. Betaling
1. Tenzij anders vermeld, zijn al onze facturen betaalbaar in euro op de zetel van TEP op de aangegeven vervaldag. De producten blijven eigendom van TEP tot volledige betaling van de prijs.
2. Bij niet betaling of onvolledige betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aan de interestvoet, vastgesteld in het kader van de wet van 2 augustus 2002 betreffende betalingsachterstand bij handelstransacties, ingaande vanaf het begin van de maand waarin het factuur komt te vervallen.
Naast de nalatigheidsinterest is de Klant ingeval van laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding van 40 euro verschuldigd.
Bovenop dit forfaitaire bedrag heeft TEP recht op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten welke dat vaste bedrag te boven gaan en die ontstaan zijn door de laattijdige betaling, hierin begrepen de rechtsplegingvergoeding overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
3. Zolang de Klant het totale bedrag van de factuur, met inbegrip van eventuele nalatigheidsinteresten, niet heeft betaald, blijft de TEP eigenaar van de door haar geleverde
goederen.
4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Bestelling zijn alle Klanten, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.


9. Protesten
1. Protesten met betrekking tot de factuur dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk ter kennis van TEP te worden gebracht. Na het verstrijken van deze periode, wordt de factuur verondersteld goed te zijn bevonden door de Klant en bijgevolg zal geen enkele klacht meer in aanmerking genomen worden.
2. Protesten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op. De Klant is in geen geval gerechtigd op grond van een protest met betrekking tot een bepaalde Bestelling, de betaling uit te stellen of te weigeren van een andere verrichte Opdracht waarop het protest geen betrekking heeft.
3. In geval van terecht protest heeft TEP de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte prijs, het door TEP kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Bestelling of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Bestelling tegen een restitutie naar evenredigheid van de door de Klant reeds betaald Prijs.


10. Annulatie van de Opdracht
Bij annulatie van een Bestelling of verbreking van de Overeenkomst door de Klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de waarde van de geannuleerde Bestelling of verbroken Overeenkomst, onverminderd het recht om een volledige vergoeding te eisen van de schade die deze forfaitaire raming te boven zou gaan.


11. Aansprakelijkheid
1. TEP zal haar Opdracht naar best vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van TEP kan worden verwacht. TEP is slechts aansprakelijk indien Klant aantoont dat Klant schade heeft geleden door een grove of opzettelijke fout van TEP.
2. TEP is slechts aansprakelijk voor zover er door haar een grove of opzettelijke fout wordt begaan. Voor zover TEP bij de uitvoering van de Opdracht of activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout en opzet. TEP is derhalve niet aansprakelijk voor de gewone of de lichte fout.
3. De Klant gaat er mee akkoord om geen aansprakelijkheidsvordering in te stellen voortvloeiend uit of verbandhoudend met de Overeenkomst, noch op contractuele, noch op buitencontractuele noch op een andere grond, ten laste van één van de aandeelhouders, bestuurders, werknemers, lasthebbers van TEP. De voorgaande uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid, die volgens het Belgische recht niet kan worden uitgesloten.


12. Persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid. Het privacybeleid is te consulteren op de website van TEP: www.tousensemblepublishing.be/privacy-policy
2. De Klant staat zelf in voor het consulteren van het onder 1. bedoelde privacybeleid.
3. TEP is gerechtigd – in het kader van reclame- en referentiedoeleinden – de naam van de Klant te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Klant heeft verricht en bijzonderheden te vermelden die reeds via de media algemeen bekend zijn gemaakt.


13. Afstand van recht
Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van TEP zal de rechten en bevoegdheden van TEP onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.


14. Conversie en strijdige bepalingen
1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
2. In het geval deze Algemene Voorwaarden en een schriftelijke Overeenkomst tussen de Klant en TEP onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de schriftelijke Overeenkomst opgenomen voorwaarden.


15. Vertaling
De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.


16. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten tussen Klant en TEP is Belgisch recht van toepassing.
2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst(en) tussen Klant en TEP, beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de zetel van TEP.

Scroll naar boven